Obowiązuje od 1 marca 2019

Za pośrednictwem strony internetowej https://zone.gov.pl/ Użytkownicy uzyskują dostęp do usług mających na celu zbieranie danych w celu inwentaryzacji budynków. Aplikacja zawiera dane na temat izolacji termicznej, sposobu ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Na obecnym etapie rozwoju projektu zbierana jest, jak największa liczba danych, w celu wykorzystania ich do planowania optymalnych działań, które poprawią jakość powietrza w Polsce. Serwis prowadzony jest przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa, NIP 5250009312, REGON 000132629, (zwany dalej: „Instytutem Łączności”). Adres poczty elektronicznej do korespondencji: info@itl.waw.pl.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną wraz z warunkami ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto ogólne reguły odpowiedzialności Instytutu Łączności.
 2. Za pośrednictwem Serwisu oferowane mogą być także Produkty Partnerów, na warunkach wskazanych w odrębnych regulaminach, zamieszczonych w Serwisie.
 3. Niezależnie od świadczenia Usług, w Serwisie prezentowane mogą być treści o charakterze informacyjnym dotyczące w szczególności tematyki ewnidencji nieruchomości, z których korzystanie jest bezpłatne.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu nie są adresowane do konsumentów, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu nie są adresowane do przedsiębiorców świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego oferowane bezpośrednio dzieciom, które nie ukończyły 16 lat – w rozumieniu art. 8 ust. 1 RODO.

 

§ 2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej także: „Prawo telekomunikacyjne”);
 3. Adres elektroniczny – oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej;
 4. Produkty – towary lub usługi oferowane przez Partnera za pośrednictwem Serwisu;
 5. Serwis – udostępniana pod adresem elektronicznym https://zone.gov.pl/ grupa powiązanych ze sobą stron internetowych, za pośrednictwem których Instytut Łącznośći świadczy Usługi;
 6. Użytkownik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 7. UsługodawcaInstytut Łączności
 8. Usługa lub Usługi – usługa lub odpowiednio usługi, wymienione w § 3 Regulaminu, świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego;
 10. Umowa – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Instytutem Łączności;

 

§ 3 Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę

Na podstawie Regulaminu świadczone są przez Usługodawcę, w szczególności następujące Usługi:

 1. Usługa inwentaryzacji budynków – zawiera i zbiera dane na temat izolacji termicznej, sposobu ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Na obecnym etapie zbierana jest, jak największa liczba danych, w celu wykorzystania ich do planowania optymalnych działań, które poprawią jakość powietrza w Polsce.

 

§ 4 Ogólne warunki korzystania z Serwisu i świadczenia Usług

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu i Usług jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu, z którym Użytkownika powinien zapoznać się przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do: korzystania z Serwisu i Usług w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami Regulaminu; podawania informacji i danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeżeli Użytkownik zdecyduje się korzystać z Usług; niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub zawierających szkodliwe oprogramowanie.
 4. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych, koniecznych do zapewnienia prawidłowej współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy: a. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego takiego jak komputer, tablet lub telefon z dostępem do sieci Internet; b. zainstalowanie przez Użytkownika w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej takiej jak Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 5. Do zawarcia Umowy i świadczenia na rzecz Użytkownika Usług konieczne jest spełnienie przez Użytkownika wymagań, o których mowa w ust. 4 oraz posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i Usług zaleca się Użytkownikowi aktualizację systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalację na urządzeniu końcowym, którym posługuje się Użytkownik systemu antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).

 

§5 Ogólne warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Usługodawca oferuje za pośrednictwem Serwisu Usługę.
 2. Przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Po założeniu przez Użytkownika konta na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez Usługodawcę wiadomość elektroniczna z dostępem i informacjami na temat wybranych przez Użytkownika Usług i ewentualnie Produktów Partnerów.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a korzystanie z dostępu do usługi możliwe jest w okresie trwania Umowy.
 5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w dowolnym momencie i wypowiedzieć Umowę.
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy, jest jednocześnie wypowiedzeniem umów, o których mowa w ust. 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 6 jest jednocześnie wypowiedzeniem Umowy.
 7. Użytkownik w celu rozwiązaniu Umowy powinien przesłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: info@itl.waw.pl lub adres korespondencyjny, podany na pierwszej stronie Regulaminu, informację o rezygnacji z korzystania z Usług (oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy).

 

§ 6 Własność intelektualna

 1. Serwis oraz prezentowane za jego pośrednictwem treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa do utworów, baz danych, znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu internetowego przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W zakresie w jakim prawa te przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia utwory, bazy danych, znaki towarowe na podstawie stosownych umów, w szczególności umów licencyjnych lub innych stosunków prawnych dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów i baz danych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu internetowego wyłącznie na potrzeby dostosowania do wymagań przepisów ochrony danych osobowych organizacji, w imieniu której zawarł Umowę z Usługodawcą.

 

§ 7 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się z Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie internetowym.

 

§ 8 Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu internetowego i Usług lub pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu: a) potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy Systemu teleinformatycznego; b) wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego; c) z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło: a) z przyczyn niezależnych od Usługodawcy; b) z winy nieumyślnej Usługodawcy; c) z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności: a) za treści oraz informacje i dane zamieszczane lub podawane przez Użytkowników Serwisu; b) za szkody jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i Usług, jak również za szkody jakie Użytkownik może ponieść na skutek działań podjętych w oparciu o Usługi.
 4. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Serwisu internetowego treści, w tym informacje ujawniające dane osobowe osób trzecich, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia poszczególnych lub wszystkich Usług lub zakończenia działalności Serwisu internetowego po ówczesnym poinformowaniu Użytkowników, z 30 dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego jest w języku polskim.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym z przyczyn związanych ze zmianą rodzaju lub zakresu świadczonych Usług.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie internetowym.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisu internetowym. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego i Usług po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.